ใครเอ่ย...ช่วยบอกที


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวรัตนาพร วนาพิทักษ์กุล
เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2529 อายุ 23ปี
คติประจำใจ "ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราพยายามตั้งใจทำ"
การศึกษา คณะครุศาสตร์
โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย
รหัสนักศึกษา 484186008
หน่วยฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
วิชาที่สอน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
ชั้นที่สอน อนุบาล 1/1
ครูพี่เลี้ยง นางสาวพัชรี ช่วยบำรุง
อาจารย์นิเทศก์ประจำวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ดอกพรม
อาจารย์นิเทศก์ทั่วไป นายทันทิตย์ ชอบธรรม

อาจารย์โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย


โครงการครูสหกิจ

นักศึกษาคงทราบแล้วว่ารุ่นพี่ ปี 5 ของคณะครุศาสตร์ กำลังฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน ซึ่งผ่านมาแล้วเกือบ 1 ภาคเรียน ในการฝึกปฏิบัติการสอนครั้งนี้ เป็นการฝึกในโครงการ ครูสหกิจศึกษา ครูสหกิจคืออะไร ครูสหกิจเป็นโครงการที่สำนักงานการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน โดยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา และโรงเรียนที่ขาดแคลนหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการ1. การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูให้เป็นไปโดยความสมัครใจของนักศึกษา2. นักศึกษาครูที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี3. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาได้แก่ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 54. การนิเทศการสอนของนักศึกษาเป็นการดำเนินงานร่วมกับ 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่และครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในอัตรา 1,200 บาท/สัปดาห์ หรือ 4,800 บาท/เดือนโครงการนี้มีระยะดำเนินการ 2550-2553 แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อหรือไม่ ก็คงต้องติดตามต่อไป

บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี


บรรยากาศในโรงเรียน


วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อมูลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ชื่อโรงเรียน อนุบาลเมืองราชบุรี
ชื่อผู้บริหาร นายสมนึก เวชตรียานนท์
ชื่ออาจารย์พี่เลี้ยง นางสาวพัชรี ช่วยบำรุง
ชื่ออาจารย์นิเทศก์ประจำวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ ดอกพรม
ชื่ออาจารย์เทศก์ประจำโรงเรียน นายทันทิตย์ ชอบธรรม
ชื่อนักศึกษา นางสาวรัตนาพร วนาพิทักษ์กุล
ครุศาสตร์บันฑิต 5 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

เริ่มฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ตั้งแต่วันที่29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 11เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น