ใครเอ่ย...ช่วยบอกที


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวรัตนาพร วนาพิทักษ์กุล
เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2529 อายุ 23ปี
คติประจำใจ "ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราพยายามตั้งใจทำ"
การศึกษา คณะครุศาสตร์
โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย
รหัสนักศึกษา 484186008
หน่วยฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
วิชาที่สอน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
ชั้นที่สอน อนุบาล 1/1
ครูพี่เลี้ยง นางสาวพัชรี ช่วยบำรุง
อาจารย์นิเทศก์ประจำวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ดอกพรม
อาจารย์นิเทศก์ทั่วไป นายทันทิตย์ ชอบธรรม

อาจารย์โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย


โครงการครูสหกิจ

นักศึกษาคงทราบแล้วว่ารุ่นพี่ ปี 5 ของคณะครุศาสตร์ กำลังฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน ซึ่งผ่านมาแล้วเกือบ 1 ภาคเรียน ในการฝึกปฏิบัติการสอนครั้งนี้ เป็นการฝึกในโครงการ ครูสหกิจศึกษา ครูสหกิจคืออะไร ครูสหกิจเป็นโครงการที่สำนักงานการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน โดยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา และโรงเรียนที่ขาดแคลนหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการ1. การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูให้เป็นไปโดยความสมัครใจของนักศึกษา2. นักศึกษาครูที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี3. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาได้แก่ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 54. การนิเทศการสอนของนักศึกษาเป็นการดำเนินงานร่วมกับ 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่และครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในอัตรา 1,200 บาท/สัปดาห์ หรือ 4,800 บาท/เดือนโครงการนี้มีระยะดำเนินการ 2550-2553 แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อหรือไม่ ก็คงต้องติดตามต่อไป

บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี


บรรยากาศในโรงเรียน


วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ข้อมูลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ชื่อโรงเรียน อนุบาลเมืองราชบุรี
ชื่อผู้บริหาร นายสมนึก เวชตรียานนท์
ชื่ออาจารย์พี่เลี้ยง นางสาวพัชรี ช่วยบำรุง
ชื่ออาจารย์นิเทศก์ประจำวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ ดอกพรม
ชื่ออาจารย์เทศก์ประจำโรงเรียน นายทันทิตย์ ชอบธรรม
ชื่อนักศึกษา นางสาวรัตนาพร วนาพิทักษ์กุล
ครุศาสตร์บันฑิต 5 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

เริ่มฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ตั้งแต่วันที่29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 11เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ตารางกิจวัตรประจำวัน

07.30 - 07.45 มายืนรับเด็กหน้าห้องเรียน
07.45 - 08.00 พาเด็กนักเรียนมาทำความสะอาดบริเวณโต๊ะม้าหิน
08.00 - 08.30 พาเด็กนักเรียนมาเข้าแถวเคารพธงชาติ
08.30 - 08.40 เด็กนักเรียนสนทนาข่าวตอนเช้า
08.40 - 09.00 สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.00 - 09.20 สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.20 - 09.30 เด็กพักทานอาหารว่าง
09.30 - 10.30 สอนเด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์
10.30 - 11.10 เด็กนักเรียนพักท่นอาหารกลางวัน
11.10 - 11.45 เด็กแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
11.45 - 14.10 เด็กนอนพักกลางวัน
14.10 - 14.30 เล่านิทานให้เด้กฟัง
14.30 - 15.30 สาธิตการเล่นเกมการศึกษาและดูแลเด็กเล่นเกมให้ถูกวิธี
15.30 - 16.00 รอผู้ปกครองมารับเด้กนักเรียนกลับบ้าน

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ระเบียบข้อปฏิบัติระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน

2.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา

3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด

4.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด

5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย

6.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้

7.การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว

8.ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน

10.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง

11.นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์

12.นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ

13.นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารือ เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยฝึกต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ

14.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทรายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น>>