ใครเอ่ย...ช่วยบอกที


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวรัตนาพร วนาพิทักษ์กุล
เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2529 อายุ 23ปี
คติประจำใจ "ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราพยายามตั้งใจทำ"
การศึกษา คณะครุศาสตร์
โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย
รหัสนักศึกษา 484186008
หน่วยฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
วิชาที่สอน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
ชั้นที่สอน อนุบาล 1/1
ครูพี่เลี้ยง นางสาวพัชรี ช่วยบำรุง
อาจารย์นิเทศก์ประจำวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ดอกพรม
อาจารย์นิเทศก์ทั่วไป นายทันทิตย์ ชอบธรรม

อาจารย์โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย


โครงการครูสหกิจ

นักศึกษาคงทราบแล้วว่ารุ่นพี่ ปี 5 ของคณะครุศาสตร์ กำลังฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน ซึ่งผ่านมาแล้วเกือบ 1 ภาคเรียน ในการฝึกปฏิบัติการสอนครั้งนี้ เป็นการฝึกในโครงการ ครูสหกิจศึกษา ครูสหกิจคืออะไร ครูสหกิจเป็นโครงการที่สำนักงานการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน โดยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา และโรงเรียนที่ขาดแคลนหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการ1. การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูให้เป็นไปโดยความสมัครใจของนักศึกษา2. นักศึกษาครูที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี3. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาได้แก่ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 54. การนิเทศการสอนของนักศึกษาเป็นการดำเนินงานร่วมกับ 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่และครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในอัตรา 1,200 บาท/สัปดาห์ หรือ 4,800 บาท/เดือนโครงการนี้มีระยะดำเนินการ 2550-2553 แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อหรือไม่ ก็คงต้องติดตามต่อไป

บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี


บรรยากาศในโรงเรียน


วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ตารางกิจวัตรประจำวัน

07.30 - 07.45 มายืนรับเด็กหน้าห้องเรียน
07.45 - 08.00 พาเด็กนักเรียนมาทำความสะอาดบริเวณโต๊ะม้าหิน
08.00 - 08.30 พาเด็กนักเรียนมาเข้าแถวเคารพธงชาติ
08.30 - 08.40 เด็กนักเรียนสนทนาข่าวตอนเช้า
08.40 - 09.00 สอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
09.00 - 09.20 สอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์
09.20 - 09.30 เด็กพักทานอาหารว่าง
09.30 - 10.30 สอนเด็กทำกิจกรรมสร้างสรรค์
10.30 - 11.10 เด็กนักเรียนพักท่นอาหารกลางวัน
11.10 - 11.45 เด็กแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
11.45 - 14.10 เด็กนอนพักกลางวัน
14.10 - 14.30 เล่านิทานให้เด้กฟัง
14.30 - 15.30 สาธิตการเล่นเกมการศึกษาและดูแลเด็กเล่นเกมให้ถูกวิธี
15.30 - 16.00 รอผู้ปกครองมารับเด้กนักเรียนกลับบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น