ใครเอ่ย...ช่วยบอกที


ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวรัตนาพร วนาพิทักษ์กุล
เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2529 อายุ 23ปี
คติประจำใจ "ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราพยายามตั้งใจทำ"
การศึกษา คณะครุศาสตร์
โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย
รหัสนักศึกษา 484186008
หน่วยฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
วิชาที่สอน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
ชั้นที่สอน อนุบาล 1/1
ครูพี่เลี้ยง นางสาวพัชรี ช่วยบำรุง
อาจารย์นิเทศก์ประจำวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ดอกพรม
อาจารย์นิเทศก์ทั่วไป นายทันทิตย์ ชอบธรรม

อาจารย์โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย


โครงการครูสหกิจ

นักศึกษาคงทราบแล้วว่ารุ่นพี่ ปี 5 ของคณะครุศาสตร์ กำลังฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน ซึ่งผ่านมาแล้วเกือบ 1 ภาคเรียน ในการฝึกปฏิบัติการสอนครั้งนี้ เป็นการฝึกในโครงการ ครูสหกิจศึกษา ครูสหกิจคืออะไร ครูสหกิจเป็นโครงการที่สำนักงานการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน โดยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา และโรงเรียนที่ขาดแคลนหลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการ1. การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูให้เป็นไปโดยความสมัครใจของนักศึกษา2. นักศึกษาครูที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี3. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาได้แก่ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 54. การนิเทศการสอนของนักศึกษาเป็นการดำเนินงานร่วมกับ 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่และครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในอัตรา 1,200 บาท/สัปดาห์ หรือ 4,800 บาท/เดือนโครงการนี้มีระยะดำเนินการ 2550-2553 แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อหรือไม่ ก็คงต้องติดตามต่อไป

บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี


บรรยากาศในโรงเรียน


วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมประจำวัน

- การรับเด็กจากผู้ปกครองตอนเช้า
- การทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- การออกกำลังกายตอนเช้า
- การเล่าข่าว (เรื่องเล่าเช้านี้)
- การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
- การรับประทานอาหารว่าง
- การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และเล่นเสรี
- การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
- การรับประทานอาหารกลางวัน
- การล้างหน้าแปรงฟัน
- การเก็บเงินออมเด็ก (โครงการออมทรัพย์วันละบาท)
- การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน/นั่งสมาธิ
- การดื่มนม
- การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
- การเล่านิทานก่อนกลับบ้าน
- ส่งเด็กกลับบ้าน

1 ความคิดเห็น:

  1. คิดถึงรัตจังเลยเจอกันแป๊บเดียววันสัมมนาแต่ไม่มีเวลาคุยด้วยสัมมนารอบหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะ....ผศ.วิจิตราค่ะ

    ตอบลบ